Công ty cổ phần giao nhận vận chuyển giá trị gia tăng

YOUR TRUST OUR VALUES

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

* Chất và dỡ hàng trong Container

* Bảo quản và phân phối hàng hóa nhập khẩu

* Dịch vụ trước khi hợp nhất hàng hóa xuất khẩu

* Đóng gói lại và dán nhãn lại hàng hóa

* Vận chuyển container

* Di chuyển hàng rời

* Di chuyển thiết bị đặc biệt và nặng

* Sắp xếp xe cẩu linh hoạt và kịp thời

* Cung cấp đội nâng hàng

* Thông quan từ kho đến kho

* Cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy

* Cung cấp các giải pháp phù hợp với khách hàng

Dịch vụ khác